Nieuwsberichten

SCIOS certificaat scope 7a en 7b behaald

Gepubliceerd op 9 March 2014

Brandstofleidingen moeten vanaf 1 januari 2008 door een wijziging in het activiteitenbesluit op grond van de Wet Milieubeheer periodiek worden geïnspecteerd. De werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door bedrijven die Hiervoor zijn gecertificeerd, of op een andere wijze aantoonbaar gelijkwaardig deskundig zijn.

gasleidingen voor:

- gebouw gebonden leidingen
- industrie.

Verreweg het grootste deel van de brandstoftoevoerleidingen in Nederland zijn aardgasleidingen. Deze zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

1e Het hoofdnet (onder beheer van Gasunie)
2e Distributienet (onder beheer van Energiebedrijven)
3e Na de gasmeter van gebouwen gebonden leidingen, deze valt onder Scope 7a
Industrie deze valt onder Scope 7b

De overheid steld op grond van de Wet Milieubeheer en de daaruit voortvloeiende AMvB, eisen aan grote stookinstallaties met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting. De kennistoespitsing en de grotere gecompliceerdheid van de installaties zijn er oorzaak van dat de serviceverlening een taak voor specialisten is geworden.

De toevoerleidingen naar grotere installaties worden gekeurd en geïnspecteerd bij ingebruikname en daarna periodiek. Omdat deze werkzaamheden volledig afwijken van inspecties aan stooktoestellen en hun afvoersystemen, bestaat hiervoor een aparte scope in de SCIOS -regeling, te weten scope 7 (brandstoftoevoerleidingen).

Scope 7a is van toepassing voor gebouw gebonden installaties en betreft aardgastoevoerleidingen naar installaties voor ruimteverwarming met een gasdruk tot 0,5 bar. Hier geldt elke vier jaar een kleine inspectie en eens in de acht jaar een grote inspectie.

Scope 7b betreft industriële toepassingen voor leidingen met een gasdruk vanaf 0,5 bar. Deze leidingen krijgen jaarlijks een kleine inspectie en elke vijf jaar een grote inspectie – of frequenter indien noodzakelijk. Tijdens de eerste bijzondere inspectie wordt een basisrapport opgemaakt dat met de bijbehorende inspectieverklaring – na goedkeuring – aan de opdrachtgever wordt overhandigd als onderdeel van het installatiedossier.

De visuele inspecties worden uitgevoerd door de PI-veiligheidsinspecteur. De volledige inspecties, 8 jaarlijks (scope 7a) of 5 jaarlijks (scope 7b), wordt uitgevoerd door de EBI veiligheidsdeskundige.

Terugkeren